Monthly Archives: กันยายน 2015

บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ไปยังธุรกิจโรงพยาบาล จากการเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องด้วยความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก.ย. 9, 2015 by adminsuc // ปิดความเห็น บน บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ไปยังธุรกิจโรงพยาบาล จากการเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องด้วยความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย มีศักยภาพทางด้านบุคลากรและวิ…