สหยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

15 พ.ย. 2566

ในปี 2566 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 888 หลักทรัพย์ของสถาบันไทยพัฒน์

โดยสหยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG 100 ในปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 และในปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนให้เห็นว่าสหยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน