โครงสร้างการลงทุน

โครงสร้างการลงทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท % การลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท % การลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
ธุรกิจส่ิงทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. 57.57 ธุรกิจการลงทุน และอื่นๆ Saha-Union International Ltd. 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 51.42 Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 100.00
บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด  99.99 Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd. 100.00
บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำกัด  49.87 Shanghai Dasity Co.,Ltd. 100.00
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด  51.00 Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 29.65
บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด 51.99 Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. 35.00
บริษัท ยูเน่ียนซิป จำกัด  24.85 Wuhan Taicang Car Internal Decoration Pasts Co.,Ltd. 35.00
บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด 24.90 Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co.,Ltd. 21.00
  Jiangsu Zhonglian-Union Carpet (Teiling) Co., Ltd. 35.00
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd. 25.00
ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)  52.73 Saha-Union International Taipei Ltd. 42.30
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.69 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 99.54
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 51.00 บริษัท วีนัสชูส์ จำกัด 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด 98.00 บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จำกัด  94.74
 บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  99.99 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด 99.79
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด 50.69 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จำกัด 98.23
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด  99.99
บริษัท ยูเนี่ยนไทย – นิจิบัน จำกัด 40.29 บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  99.99
  บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์พลัส จำกัด 99.99
ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 98.49 บริษัท ยูเนี่ยนนคร จำกัด  77.49
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด 99.99 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด 62.35
บริษัท โซลดิฟ จำกัด 61.00 บริษัท ยูนิอโกร จำกัด 44.94
  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด 35.99
ธุรกิจพลังงาน Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. 75.96 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 29.46
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 37.54
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 24.87
  บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด 24.90
ธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จำกัด 96.26 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเตอร์ไพรซ โฮลดิ้ง จำกัด 22.32
  บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล โฮลดิ้ง จำกัด 29.46
ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 47.21 บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด 25.00
  บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) 30.00 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำกัด 49.35
  บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซทโฮลดิ้ง จำกัด 40.27
บริษัท ยูเนี่ยนหลังสวนเรสซิเดนซ์ จำกัด 29.40
บริษัท ยูเนี่ยนราชประสงค์ จำกัด 29.46
บริษัท ยูเนี่ยนปทุมวัน จำกัด 35.99