ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ชื่อบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ SUC
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 25 มิถุนายน 2518
ทุนจดทะเบียน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นประเภทอื่น – ไม่มี –
สิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ
ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำนักงานใหญ่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-311-5111-9  โทรสาร 02-331-5668
www.sahaunion.co.th
เลขานุการบริษัท นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
โทรศัพท์ 02-311-5111-9  ต่อ 7811  โทรสาร 02-331-5668
E-mail: chada.j@sahaunion.co.th
สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7621-7624 โทรสาร 02-331-5668
E-mail: companysecretary@sahaunion.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวเรืองดาว ศุภจรจรัล
โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7675 โทรสาร 02-311-6867

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668