โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ลำดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง ธุรกิจหลัก จำนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วน %
1 กลุ่มบริษัท
1.1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 29,850,000 9.95
1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 29,174,000 9.72
1.3 บริษัท ยูเน่ียนแคปปิทอล จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 27,011,240 9.00
1.4 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 17,988,300 6.00
1.5 บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 6,288,500 2.10
1.6 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 6,133,794 2.04
1.7 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 6,082,000 2.03
1.8 บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซี โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 3,398,200 1.13
1.9 บริษัท ยูเนี่ยนยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 3,296,700 1.10
1.10 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 3,000,000 1.00
2 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ   14,865,400 4.96
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,325,000 4.11
4 DBS BANK LTD 12,325,000 4.11
5 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 11,000,000 3.67
6 นายวีรพัฒน์ พูนศักด์ิอุดมสิน 9,711,234 3.24
7 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,121,000 2.37
8 BANK OF SINGAPORE LIMITED 3,428,400 1.14
9 นายชุตินธร ดารกานนท์ 3,427,700 1.14
10 บริษัท เอส เอส อินทิเกรชั่น จำกัด 2,924,700 0.97