เลขานุการบริษัท / สำนักเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

secretary

ข้อมูลผู้ลงทุน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668

E-mail : chada.j@sahaunion.co.th

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7811,7832 โทรสาร 02-331-5668

E-mail : companysecretary@sahaunion.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวเรืองดาว ศุภจรจรัล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7675 โทรสาร 02-311-6867

E-mail : ruangdao@sahaunion.co.th


นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-311-5111-9 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668

E-mail : chada.j@sahaunion.co.th