การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตระหนักเสมอว่าธุรกิจไม่อาจก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หากมิได้เกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ในปี 2558 และได้รับคัดเลือกติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2561-2566 รวมทั้งได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” 

กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ประกาศให้ทราบทั่วองค์กร ดังนี้

  • – ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามค่านิยมหลักขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
  • – ในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นให้การทำงานและดำเนินการในทุกระดับ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยลดผลกระทบทางลบ และมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน
  • – ให้มีการจัดการความเสี่ยงตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกครอบคลุมรอบด้าน และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อทำให้องค์กรก้าวผ่านไปได้อย่างมั่นคง 
  • – กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสังคม

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพจำนวน 306 ชุด ให้กับผู้ใช้แรงงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซอยสุขุมวิท 62

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบชุดของใช้จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบอาหาร และน้ำดื่มให้กับทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่ 8