ประวัติความเป็นมา

“สหยูเนี่ยน” เป็นบริษัทลงทุนชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือ เน้นลงทุนในธุรกิจหลากหลาย ด้วยศักยภาพของบริษัท ทำให้ในปัจจุบัน สหยูเนี่ยนมีบริษัทในเครือครอบคลุมธุรกิจสิ่งทอ, พลาสติก, ยาง, โลหะ, เคมีภัณฑ์, การค้า, พลังงาน, อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม
profile

จุดเริ่มต้น

“สหยูเนี่ยน” เริ่มในปี 2504 โดยมีธุรกิจเริ่มแรกของกลุ่มสหยูเนี่ยน เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายซิปรูด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “วีนัส” ต่อมาบริษัทได้ก้าวไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านสิ่งทอ มีการเติบโตเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าในแขนงสิ่งทอที่ครบวงจร นอกจากนี้ยังขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยก่อตั้งบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2515 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการเงินของบริษัทในกลุ่ม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 30 ล้านบาท ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 และในปี 2537 ได้แปรสภาพเป็นบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 25,203 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,075 ล้านบาท
beginning-re
กว่า 40 ปี บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในธุรกิจหลายด้านหลายสาขา นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มสหยูเนี่ยน ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารกิจการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นผู้นำแห่งคุณภาพ และเป็นผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย อันส่งผลให้ ณ วันนี้กลุ่มสหยูเนี่ยนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการตลาด สามารถยืนหยัดดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และเจริญเติบโตจนบรรลุความสำเร็จ เป็นกลุ่มบริษัทที่เข้มแข็ง ก้าวขึ้นมาอยู่ในฐานะกลุ่มบริษัทธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยกลุ่มหนึ่งในปัจจุบัน และพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ประกอบกับการแสวงหาโอกาสการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีผลตอบแทนสูง เพื่อขยายฐานรายได้ให้มีความเจริญเติบโตต่อไปอีกโดยไม่หยุดยั้ง