วิสัยทัศน์

บริษัทลงทุนชั้นนําที่ได้รับความเชื่อถือ ท่ีลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และบริหารจัดการการลงทุน ให้บริษัทเจริญเติบโต และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน

พันธกิจ
  • พัฒนาธุรกิจท่ีมีอยู่ ให้เติบโต แข็งแกร่ง
  • ต่อยอดธุรกิจท่ีบริษัทในกลุ่มมีความชํานาญ หรือมีองค์ความรู้
  • จัดการการลงทุนที่มีอยู่ และสรรหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพระยะยาว และมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
  • เสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
  • ส่งเสริมและให้โอกาสบุคลากร ได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  • ปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่ดีอย่างสืบเนื่อง
  • กำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ต่อบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

เป้าหมาย

บริษัทฯมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้การลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเจริญเติบโต มุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

กลยุทธ์

ลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์