บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 95 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

15 พ.ย. 2566

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 95 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะมีส่วนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย