ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน (เปรียบเทียบ 5 ปี)

หน่วย : ล้านบาท

2562 2561 2560 2559  2558
รายได้
  รายได้จากการขายและบริการ 929.3 1,220.7 1,234.5 1,176.4 1,273.7
    ขายส่งออก 372.7 425.7 506.2 482.5 520.9
    ขายในประเทศ 556.6 795.0 728.3 693.9 752.8
  เงินปันผลรับ 874.5 829.3 910.0 1,082.6 792.0
  รายได้อื่น 94.0 90.5 154.9 537.4 71.7
รวมรายได้ 1,897.8 2,140.5 2,299.4 2,796.4 2,137.4
ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขายและบริการ 919.1 1,203.1 1,219.2 1,158.0 1,250.6
  ค่าใช้จ่ายในการขาย 6.7 7.2 9.5 8.8 10.4
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110.9 109.1 110.1 100.2 95.6
  ค่าใช้จ่ายอื่น 20.6 (2.7) 46.0 258.6 210.9
รวมค่าใช้จ่าย 1,057.3 1,316.7 1,384.8 1,525.6 1,567.5
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
840.5 823.8 914.6 1,270.8 569.9
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (2.6) (3.3) (5.7) (2.2) (1.5)
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 837.9 820.5 908.9 1,268.6 568.4
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 0.9 (0.1) (5.1) (87.6) (5.8)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 838.8 820.4 903.8 1,181.0 574.2
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.80 2.73 3.01 3.94 1.91
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.50 2.00 2.00 2.00 1.50
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 53.65% 73.14% 66.39%  50.80% 78.37%