สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร

risk-organization-b
Control Environment

1. บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก ทั้งนี้ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดยมีคู่มือข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่เหมาะสม มีข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งระเบียบของ   บริษัทฯ มีกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้มีการเผยแพร่ Code of conduct ให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้   รับทราบผ่านทาง website ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติข้างต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการประเมินตนเอง และมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร หรือผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัทฯ มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องข้างต้น โดยมีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบในเวลาที่เหมาะสม มีกระบวนการลงโทษหรือมีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนิน-ธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ-กรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการ- ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้สามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับบริษัทฯ คือ จำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการดูแลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับองค์กร

3. ฝ่ายบริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดอำนาจสั่งการสายการรายงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงด้านทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แรงจูงใจและรางวัลกับบุคลากรที่มีผลงานดี หรือ จัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานใม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการเหล่านี้เป็นที่ทราบชัดเจนของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดทั้งมีการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เช่นการจัดระบบที่ปรึกษา และการฝึกอบรม บริษัทฯ มีแผน และกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

5.  บริษัทฯ มีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในของเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความ         รับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดทั้งผู้บริหารจัดให้มีการแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ประเมินเพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ภายใต้กระบวนการดังกล่าวไม่มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน