งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ปี 2564
(เผยแพร่ 25 เม.ย. 65)