หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งหมด

วันที่
หัวข้อ
 • 21/03/2567
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 / ภาษาไทย
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ข / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ค) / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 16/03/2566
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 / ภาษาไทย
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ข) / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ค) / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 17/03/2565
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 65 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ข) / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ค) / ภาษาไทย
  • แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 19/03/2564
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ข) / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม (ค) / ภาษาไทย
  • แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 19/03/2563
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ภาษาไทย
  • แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 21/03/2562
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 22/03/2561
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 17/03/2560
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 / ภาษาไทย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 / ภาษาไทย
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ภาษาไทย
  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 18/03/2559
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559


  • นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ภาษาไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ภาษาไทย
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ภาษาไทย
  • หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ภาษาไทย
  • แผนที่สถานที่ประชุม / ภาษาไทย
 • 20/03/2558
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558


  • 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 / ฉบับภาษาไทย
  • 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 / ฉบับภาษาไทย
  • 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ฉบับภาษาไทย
  • 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ฉบับภาษาไทย
  • 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ฉบับภาษาไทย
  • 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ฉบับภาษาไทย
  • 7. หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 8. แผนที่สถานที่ประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
 • 21/03/2557
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557


  • 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 / ฉบับภาษาไทย
  • 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 / ฉบับภาษาไทย
  • 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ฉบับภาษาไทย
  • 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ฉบับภาษาไทย
  • 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ฉบับภาษาไทย
  • 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ฉบับภาษาไทย
  • 7. หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 8. แผนที่สถานที่ประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
 • 22/03/2556
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556


  • 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 / ฉบับภาษาไทย
  • 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 / ฉบับภาษาไทย
  • 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ฉบับภาษาไทย
  • 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ฉบับภาษาไทย
  • 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ฉบับภาษาไทย
  • 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ฉบับภาษาไทย
  • 7. หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 8. แผนที่สถานที่ประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
 • 23/03/2555
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555


 • 25/03/2554
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554


  • 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 / ฉบับภาษาไทย
  • 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 / ฉบับภาษาไทย
  • 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ฉบับภาษาไทย
  • 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 7. หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 8. แผนที่สถานที่ประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
 • 25/03/2553
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553


  • 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 / ฉบับภาษาไทย
  • 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 / ฉบับภาษาไทย
  • 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ฉบับภาษาไทย
  • 7. หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 8. แผนที่สถานที่ประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
 • 25/03/2552
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552


  • 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 / ฉบับภาษาไทย
  • 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 / ฉบับภาษาไทย
  • 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท / ฉบับภาษาไทย
  • 4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น / ฉบับภาษาไทย
  • 7. หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ
  • 8. แผนที่สถานที่ประชุม / ฉบับภาษาไทย + ฉบับภาษาอังกฤษ