หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

23 มี.ค. 2561
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร