หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

20 มี.ค. 2558
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร