หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

21 มี.ค. 2557
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร