หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

22 มี.ค. 2556
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร