หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

25 มี.ค. 2554
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร