หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

25 มี.ค. 2553
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร