หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

25 มี.ค. 2552
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร