บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ESG 100 จากการเป็นบริษัทจด-ทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์

8 พ.ค. 2558

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG 100) ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

ทั้งนี้กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย โดยทำการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท และคัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่า ESG100

You must make sure that your https://www.affordable-papers.net/ essay author knows just what you want them to perform and you should make certain he or she’s prepared to follow your directions in the manner that you teach them to do it.