การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

27 ธ.ค. 2564

ตามที่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือทั้งหมดของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“UT”) เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,419,460 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 651,340 หุ้น หรือรวมคิดเป็นร้อยละ 50.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UT เพื่อการเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯจำนวน 15 บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 14,150,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.58 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ 

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 บริษัทฯในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UT ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UT (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ UT เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำหรับ Download: