บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 100 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG 100) ประจำปี 2561

9 ก.ค. 2561

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 100 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG 100) ประจำปี 2561 (บริษัทฯเคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2558) โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน ได้ทำการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากบริษัทจดทะเบียนรวม 683 บริษัท

Individuals tend to be trapped by the inexpensive papers that have exactly the https://www.affordable-papers.net/ same specifications as those ones however they fail to appreciate that they are going to waste a good deal of cash if they can’t even read their word papers correctly.