สหยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

21 ส.ค. 2563

ในปี 2563 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์ของสถาบันไทยพัฒน์

โดยสหยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับESG 100 ในปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 และในปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่าสหยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน