บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

17 พ.ย. 2560
CSR17Nov2017_1-300x225

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) โดยนางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้มอบเงินสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2,000,000 บาท โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพและให้บริการประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป