บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 98 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

9 ก.ค. 2561

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 98 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในภาพรวมของการประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวน 657 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42 ซึ่งสะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะมีส่วนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย