บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 98 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

9 ก.ค. 2561

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 98 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในภาพรวมของการประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวน 657 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42 ซึ่งสะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะมีส่วนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย

This will surely https://www.affordable-papers.net/ help you learn how to properly structure your documents so that they are easier to read and understand, and you can also use those services to make sure your essay comes out as quickly as you can.