นิติกร

7 พ.ค. 2558
คุณสมบัติ

– เพศชายหรือหญิง
– อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ / เนติบัณฑิตไทย
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ดีดได้ดี
– มีใบอนุญาตว่าความ
– กรณีมีประสบการณ์ว่าความ, ทำนิติกรรมสัญญา, จดทะเบียนหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กรมที่ดิน, สรรพากร มีความรู้ด้านบริษัทจำกัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ