การประเมินความเสี่ยง

risk-information-b
RISK ASSESSMENT

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

1. เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในต่ละขณะ รายการที่แสดงในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วน โดยแสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้อย่างถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การกำหนดสาระสำคัญของรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

2. บริษัทฯ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด ผลกระทบ มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง อนึ่ง ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง จนกลืนเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

3. บริษัทฯ มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น จึงมีการวางระบบการควบคุม และทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือ ผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อให้ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีการประชุมสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต รวมทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

4. บริษัทฯ สามารถระบุและการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น เหตุการณ์ที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

การประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เพิ่มรูปแบบประเภทธุรกิจใหม่ มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

การประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดเมื่อครบวาระ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว