การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

risk
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทการลงทุน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น วัตถุดิบเกี่ยวกับสิ่งทอ parker casino โลหะไร้สนิม ส่งออกสินค้าเทปกาว บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานภายใต้ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้บ https://jobitel.com รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพิ่มคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมากในการกำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ เรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน yooslim amazon ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบกา https://xjobs.org รควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นสรุปได้ดังนี้