ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

risk-information2-b
Information and Communication

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดประเภทข้อมูลซึ่งมีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องานที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งเป็นข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร การพิจารณาปริมาณของข้อมูลคำนึงถึงต้นทุนเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องมีความถูกต้อง

1. ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บันทึกรายงานการประชุมมีรายละเอียดตามควร ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อนึ่ง บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากในกรณีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

2. บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติเดือนละครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลได้จากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ปกติ มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีต่างหาก โดยไม่มีผู้บริหารรวมอยู่ด้วย อีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย

3. บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ หรือรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือทุจริตให้แก่บริษัทอย่างปลอดภัย