การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31
(เผยแพร่ 26-28 เม.ย. 67)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30
(เผยแพร่ 21-23 เม.ย. 66)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29
(เผยแพร่ 25-27 เม.ย. 65)