บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 98 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

8 Sep 2020

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 98 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะมีส่วนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย