ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

29 เม.ย. 2558
คุณสมบัติ

– เพศชายหรือหญิง
– อายุ 44 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาพื้นฐานปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
– ประสบการณ์ทำงานและดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านงานมาไม่น้อยกว่า 15 ปี
– มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ดูแลงานระบบบัญชีและการเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์
– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีน
– มีความเป็นผู้นำและมีทักษะด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี