ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

csr

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถ เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฎิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้นโยบายการบริหารกิจการที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ผ่านหลากหลายกิจกรรมและโครงการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ-เนื่อง รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยมุ่งหวังการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่นยืนต่อไป

ด้านการศึกษา
  • นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้ามาศึกษาดูงานจากประสบการณ์การทำงานจริง ณ โรงงานของบริษัทในกลุ่ม

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ สามารถนำไปต่อยอด พัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่ตนเอง และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม บริษัทฯ จึงให้การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนกับชุมชนตำหรุ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทั้งต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

กลุ่มสหยูเนี่ยนมุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทที่ดีต้องมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนที่อยู่โดยรอบและเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง กลุ่มสหยูเนี่ยนจึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ

ด้านสังคม
  • มอบอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการสายตรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง

กลุ่มสหยูเนี่ยนสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือสังคมอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัท

ด้านศาสนา
  • บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กลุ่มสหยูเนี่ยนให้ความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีให้กับพนักงานในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง