นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

suggestions
นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบนอย่างชัดเจน และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯได้ที่ เลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในการตรวจสอบ สอบสวน จนถึงสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ โทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7811
Email : chada.j@sahaunion.co.th

ดูรายละเอียด
เรียนรู้เพิ่มเติม
อ่านต่อ
ดาวน์โหลด