โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง ธุรกิจหลัก จำนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วน %
1 กลุ่มบริษัท
1.1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 29,850,000 9.95
1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 22,574,000 7.53
1.3 บริษัท ยูเน่ียนแคปปิทอล จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 20,346,000 6.78
1.4 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 17,988,300 5.99
1.5 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 13,551,340 4.52
1.6 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลด้ิง จำกัด บมจ.สหยูเนี่ยน ลงทุน 6,239,994 2.08
1.7 บริษัท ยูเน่ียนรวมทุน จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 6,082,000 2.03
1.8 บริษัท ดารกานนท์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 3,000,000 1.000
1.9 บริษัท ยูเน่ียนอีควิตี้ จำกัด บมจ.สหยูเนี่ยน ลงทุน 2,782,700 0.93
1.10 บริษัท ยูเน่ียน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 2,420,000  0.81
2 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล  18,250,000 6.08
3 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 14,865,400 4.96
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,325,000 4.11
5 DBS BANK LTD 10,546,400 3.52
6 นายกำธร พูนศักด์ิอุดมสิน 7,985,644 2.66
7 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,121,000 2.37
8 นายสุเมธ ดารกานนท์ 2,966,514 0.99
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FUND 2,963,700 0.99
10 นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 2,823,800 0.94

 

ดูรายละเอียด
เรียนรู้เพิ่มเติม
อ่านต่อ
ดาวน์โหลด