บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ESG 100 จากการเป็นบริษัทจด-ทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์

8 พ.ค. 2558

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG 100) ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

ทั้งนี้กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย โดยทำการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท และคัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่า ESG100