คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561
ภาษาไทย
 
ปีก่อนหน้า
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2559
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2558
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2558
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2557
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2557
ภาษาไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556
ภาษาไทย