ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน (เปรียบเทียบ 5 ปี)

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557 2556 2555 2554
 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
  รายได้จากการขายและบริการ 1,273.7 1,283.7 1,137.1 1,075.1 1,824.2
    ขายส่งออก 520.9 536.4 488.1 470.4 457.2
    ขายในประเทศ 752.8 747.3 649.0 604.7 1,367.0
  เงินปันผลรับ 792.0 1,309.3 735.5 790.8 800.1
  รายได้อื่น 71.7 167.9 1,192.4 366.8 285.9
รวมรายได้ 2,137.4 2,760.9 3,065.0 2,232.7 2,910.2
ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขายและบริการ 1,250.6 1,265.5 1,117.3 1,061.8 1,803.6
  ค่าใช้จ่ายในการขาย 10.4 9.9 9.3 10.1 9.3
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 95.7 121.4 211.4 223.9 237.8
  ค่าใช้จ่ายอื่น 210.9 140.1 176.1 (96.4) 68.6
  ดอกเบี้ยจ่าย 1.4 5.5 11.8 6.3 10.9
รวมค่าใช้จ่าย 1,569.0 1,542.4 1,525.9 1,205.7 2,130.2
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 568.4 1,218.5 1,539.1 1,027.0 780.0
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.8 (12.7) (89.3) (9.0) (19.7)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 574.2 1,205.8 1,449.8 1,018.0 760.3
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.91 4.02 4.83 3.39 2.53
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.50 1.75 2.00 1.50 1.50
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 78.37% 43.54% 41.39% 44.20% 59.18%

 

ดูรายละเอียด
เรียนรู้เพิ่มเติม
อ่านต่อ
ดาวน์โหลด